Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία

Γενικές πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους ή είναι επί πτυχίω. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περίπου 80 διαφορετικούς φορείς, κυρίως του δημόσιου τομέα. Κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων επικαιροποιείται και τα διαθέσιμα πλαίσια πρακτικής άσκησης εμπλουτίζονται ώστε οι ακαδημαϊκές γνώσεις των φοιτητών να συναντούν και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επαγγελματικές συνθήκες και προοπτικές.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η ουσιαστικότερη αφομοίωση, αξιοποίηση, διεύρυνση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης, δίνεται η πολύ σημαντική ευκαιρία μίας πρώτης εμπειρίας με ένα χώρο άσκησης του επαγγέλματος, η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Η Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία συμβάλλει στην ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς και στην εξοικείωσή τους με τις ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου (διαγνωστικές, παρεμβατικές, ερευνητικές). Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή, υπό πραγματικές συνθήκες, με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του έργου του ψυχολόγου σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, όπου αυτός (ο ψυχολόγος) καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του τηρώντας τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας.

Η επίτευξη των στόχων αυτών υλοποιείται και διασφαλίζεται από ένα σύστημα διαρκούς (on-going) εποπτείας των ασκούμενων στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Το σύστημα εποπτείας αποτελείται από δύο (2) επόπτες: έναν ψυχολόγο, στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές, και ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προβλέπεται διαρκής επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών τόσο για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του προγράμματος όσο και για τη διαχείριση πιθανών προβλημάτων. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εποπτεύει συνολικά την πορεία της Πρακτικής Άσκησης και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με τα συμβαλλόμενα μέρη για τα ζητήματα του προγράμματος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, για τα οποία αρμόδια υπηρεσία - από την πλευρά του πανεπιστημίου - είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες κατά τους οποίους πρέπει να υλοποιηθούν διακόσιες (200), κατ’ελάχιστο, ώρες πρακτικής άσκησης. Η αποζημίωση για κάθε ασκούμενο /νη και το ποσό της ασφαλιστικής τους κάλυψης καταβάλλονται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση του τμήματος υποχρεούνται: α) να διαθέτουν μόνιμο στέλεχος με την ιδιότητα του ψυχολόγου, ώστε να μπορεί να αναλάβει την εποπτεία των ασκούμενων, και β) να είναι εγγεγραμμένοι στην κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης της πρακτικής άσκησης του Υπουργείου Παιδείας «ΑΤΛΑΣ».

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε φορείς των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 352/ τ. Β/ 30.03.2010).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019


Αρχείο Ανακοινώσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στην Ψυχολογία

Η Πρακτική Άσκηση οργανώνεται, συντονίζεται και εποπτεύεται από αρμόδια Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει την επιστημονική, διοικητική και εκτελεστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την έγκαιρη, συνεπή και άρτια εφαρμογή όλων των απαραίτητων διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Φώτιο Αναγνωστόπουλο (Καθηγητή), Επιστημονικά Υπεύθυνο - Συντονιστή της Επιτροπής 
 2. Παναγιώτη Κορδούτη (Καθηγητή), Μέλος
 3. Γεώργιο Αλεξιά (Καθηγητή), Μέλος
 4. Σμαράγδα Καζή (Αναπλ. Καθηγήτρια), Μέλος 

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες του τμήματος να διατηρούν τακτικότατη επαφή με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, παρακαλούνται να ελέγχουν το φάκελο «Ανεπιθύμητα e-mail» ή «Spam», διότι σε αρκετές περιπτώσεις μηνύματα που αποστέλλονται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παντείου Πανεπιστημίου αποθηκεύονται στους φακέλους που προαναφέρθηκαν και όχι στο φάκελο «Εισερχόμενα» ή «Inbox».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρακαλούνται οι φοιτητές /τριες του Τμήματος Ψυχολογίας ώστε κατά την ηλεκτρονική (μέσω e-mail) επικοινωνία τους για θέματα της Πρακτικής Άσκησης:

 • Να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους!
 • Να μην αφήνουν κενό το "Θέμα" ("Subject") του e-mail τους, αλλά να αναγράφουν κάτι που να είναι ενδεικτικό του περιεχομένου ή του θέματος για το οποίο επικοινωνούν με τη Γραμματεία.

Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτεται από εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και, παράλληλα, διατίθεται αυτόνομος χώρος όπου οργανώνεται και διατηρείται το έντυπο και το ψηφιακό υλικό του προγράμματος (π.χ. συμβάσεις και λοιπά έντυπα, αρχείο γραπτών εργασιών κ.α.) και διεκπεραιώνεται η επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη (επιτροπή, μέλη ΔΕΠ, ασκούμενοι /νες, φορείς). Το διοικητικό προσωπικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και μεριμνά για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εύρυθμη λειτουργία και ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

Ημέρες / Ώρες υποδοχής: 

1. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
(ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου)
 • Ημέρες: Τρίτη & Πέμπτη
 • Ώρες: 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
 • Τηλέφωνο: 210 920 1501
 • E-mail: psychpraktiki@panteion.gr
2. Γραφείο Α8
(1ος όροφος Νέου Κτιρίου)
 • Κατόπιν συνεννόησης

 

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr